Ezinne Athletics logoEzinne Athletics logoEzinne AthleticsEzinne Athletics
Ezinne Okparaebo - Trener

Hva er Ezinne Athletics?

Ezinne Athletics (EA) er et unikt og etterlengtet idrettstilbud til alle treningsglade jenter i alderen 10-16 år. EA er særlig tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn, og har som formål å styrke, integrere, og gi håp for jenter i generasjoner fremover. Tilbudet er et lavterskeltilbud og er dermed gratis. Økonomi skal dermed ikke være en barriere for deltagelse eller inkludering i idrettsutfoldelse.

Hvorfor startet EA?

EA har sitt utspring i at det var bekymringsverdig lav andel minoritetsjenter i idrettslag, og dette ville Ezinne gjøre noe med, slik ble Ezinne Athletics (EA) til. Den lave andelen gjaldt ikke minoritetsgutter, derfor er EA særlig rettet mot jenter, men begge kjønn er velkomne!

Departementet ønsker større rekruttering av minoritetsjenter, EA bidrar til dette.

Kulturdepartementet besluttet høsten 2013 å lage et utvalg som resulterte i en rapport i 2014 som omhandler jenter med minoritetsbakgrunn og deltagelse i organisert idrett. Dette underbygger EA’s viktige arbeid.

Visjon

EA vil få frem jenters iboende potensialer, uansett etnisitet og bakgrunn, til å bli den beste (sportslige) versjonen av seg selv

EA etterstreber å utvikle jentene til det nivået de selv ønsker å nå innen friidrett. For noen er motivasjonen treningen i seg selv, for andre er det ønsket om å bli toppidrettsutøver. EA dekker begge behovene. EA ønsker å styrke jentenes posisjon idretten.

Visjonen til EA gjenspeiler overordnet organisasjonens kjerneverdier. EA vil gi trygghet og selvrealisering for en ny generasjon jenter med flerkulturell bakgrunn, samt deres familier, og slik sett også bli en viktig brikke i integreringspolitikken. Dette kan ses på som en investering for fremtiden.

Misjon

Misjonen til EA er å få fokuset over på jenter med flerkulturell bakgrunn og deres inntog i idrett, noe som skal hjelpe dem inn i et organisert miljø hvor det er sunne verdier og samhold som er blant nøkkelordene. Ved å rette søkelyset mot en gruppe som blir oversett og ved å bruke vår stemme, kan vi sammen få til forbedringer på landsbasis og hjelpe til i lokalsamfunnet.

EA anser det som viktig å inkludere foreldrenes stemmer også for inkludering av deres perspektiv, samt lage eventer særlig rettet mot mødre og døtre. Dette bidrar til å ufarliggjøre idretten for minoritetsjenter. Et annet aspekt er rollemodeller. Det trengs flere rollemodeller med minoritetsbakgrunn i idretten, særlig jenter, EA vil være med å skape frem disse. Effekten er positiv tiltrekning på rekruttering av ytterligere flere jenter fra minoritetsmiljøer.

EA har videre en visjon om å jobbe globalt for likestilling mellom kjønnene og sikring av kvinner og jenters rettigheter.

Formål

Ezinne Athletics er et nytenkende og samtidsorientert tilbud for unge jenter, som bidrar til å styrke opp og gi selvtillit til målgruppen gjennom en arena hvor de i dagens samfunn ofte blir oversett. Mer konsist formulert betjener EA jenter med minoritetsbakgrunn i idretten, som er en svært underrepresentert gruppe, med et gratis treningstilbud som øker sjansen for betydelig mindre diskriminering og godt samhold. Dette er et prosjekt som hittil har lykkes takket være innovative og gjennomtenkte ideer, positivt omdømme, erfarne topptrenere og lokal posisjon i nærmiljøet.