Ezinne Athletics logoEzinne Athletics logoEzinne AthleticsEzinne Athletics

Hva er Ezinne Athletics?

Ezinne Athletics (EA) er et unikt og etterlengtet idrettstilbud til alle treningsglade jenter i alderen 10-16 år. EA er særlig tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn, og har som formål å styrke, integrere, og gi håp for jenter i generasjoner fremover. Tilbudet er et lavterskeltilbud og dermed gratis. Økonomi skal dermed ikke være en barriere for deltagelse eller inkludering i idrettsutfoldelse.

Hvorfor startet Ezinne Athletics

Bak ideen Ezinne Athletics (EA) har vi Ezinne Okparaebo (født 3. mars 1988).  Hun er en norsk friidrettsutøver, og er Norges raskeste kvinne gjennom tidene. Ezinne Athletics er inspirert av Ezinnes historie og reisen mot å bli Norges raskeste kvinne. Som jente med flerkulturell bakgrunn opplevde hun en del utfordringer i forhold til å kunne trene friidrett i nærmiljøet. Hun måtte pendle langt, og møtte også på en del andre utfordringer. Ezinne ønsket at dagens jenter skulle slippe disse utfordringene, og startet Ezinne Athletics for å gi et godt treningstilbud til jenter i nærmiljøet. Mer om Ezinne kan leses her.

I følge rapporten som ble avlevert til kulturdepertementet i 2014 ble det konkludert med at det er bekymringsverdig lav andel minoritetsjenter i organisert idrett. Den lave andelen gjaldt ikke minoritetsgutter, og derfor er EA rettet mot jenter.

Departementet ønsker større rekruttering av minoritetsjenter i idrett. EA bidrar til dette, og dette underbygger EA’s viktige arbeid.

Visjon

EA vil få frem jenters potensialer, uansett etnisitet og bakgrunn, til å bli den beste versjonen av seg selv

EA etterstreber å utvikle jentene til det nivået de selv ønsker å nå innen friidrett. For noen er motivasjonen treningen i seg selv, og for andre er det ønsket om å bli toppidrettsutøver. EA dekker begge behovene, og ønsker å styrke jentenes posisjon idretten.

Visjonen til EA gjenspeiler overordnet organisasjonens kjerneverdier. EA vil gi trygghet og selvrealisering for en ny generasjon jenter med flerkulturell bakgrunn, samt deres familier, og slik sett også bli en viktig brikke i integreringspolitikken. Dette kan ses på som en investering for fremtiden.

EA har videre en visjon om å jobbe globalt for likestilling mellom kjønnene og sikring av kvinner og jenters rettigheter.

Misjon

Misjonen til EA er å få fokuset over på jenter med flerkulturell bakgrunn og deres inntog inn i idrett, noe som skal hjelpe dem inn i et organisert miljø hvor det er sunne verdier og samhold som er blant nøkkelordene. Ved å rette søkelyset mot en gruppe som blir oversett og ved å bruke vår stemme, kan vi sammen få til forbedringer på landsbasis og hjelpe til i lokalsamfunnet.

EA anser det som viktig å inkludere foreldrenes stemmer også for inkludering av deres perspektiv, samt lage eventer særlig rettet mot mødre og døtre. Dette bidrar til å ufarliggjøre idretten for minoritetsjenter. Et annet aspekt er rollemodeller. Det trengs flere rollemodeller med minoritetsbakgrunn i idretten, særlig jenter, og EA vil være med å skape frem disse. Effekten er positiv tiltrekning på rekruttering av ytterligere flere jenter fra minoritetsmiljøer.

Dette er et prosjekt som hittil har lykkes takket være innovative og gjennomtenkte ideer, positivt omdømme, erfarne topptrenere og lokal posisjon i nærmiljøet.